Regulamin

REGULAMIN

 1. Usługodawcą/Sprzedawcą w serwisach o adresie elektronicznym https://core.com.pl (dalej serwis lub serwisy internetowe) jest Arkadiusz Stanoszek prowadzący działalność gospodarczą jako CORE Arkadiusz Stanoszek z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, NIP: 6271341058, Regon 277645044.
 2. Kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą możliwy jest poprzez dane kontaktowe podane na stronie https://core.com.pl/kontakt, w szczególności poprzez pocztę e-mail o adresie elektronicznym biuro@core.com.pl, pod numerem telefonu 32 246 94 94 lub listownie na adres ww. siedziby Usługodawcy/Sprzedawcy.
 3. Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polega na udostępnieniu korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Usługodawca/Sprzedawca, w tym umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Klientem za pomocą formularza zawartego w ww. serwisach lub ww. danych kontaktowych.
 4. Serwis internetowy dostępny jest publicznie. Korzystanie z serwisów możliwe jest bez rejestracji, chyba że poszczególne funkcje serwisu tego wymagają.
 5. Korzystanie z serwisów internetowych jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się dopiero z zakupem produktów poprzez serwis internetowy.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 7. Do korzystania z serwisów nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe Użytkownika. Jedynym warunkiem technicznym jest dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego ze standardowym systemem operacyjnym, standardowej przeglądarki internetowej oraz Internetu.
 8. Niedopuszczalne jest podczas korzystania z serwisów dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze obiektywnie bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, dyskryminującym, zautomatyzowanym, itp., w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w serwisie lub ich publikowanie na formach, czy udostępnionej możliwości komentowania; treści takie mogą zostać zmoderowane lub usunięte przez Usługodawcę/Sprzedawcę bez ostrzeżenia, a konto Użytkownika może zostać zablokowane. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w serwisach, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym lub innym wyżej wskazanym charakterze, a w razie powzięcia takiej wiarygodnej wiadomości, jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do nich.
 9. Użytkownik w celu możliwości aktywności na forum internetowym w serwisie lub możliwości dodawania komentarzy może założyć tzw. konto, rejestrując nazwę Użytkownika, adres e—mail i hasło. Z chwilą założenia konta, między Użytkownikiem a Usługodawcą/Sprzedawcą dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta, mocą której Usługodawca/Sprzedawca zobowiązuje się utrzymywać konto Użytkownika w serwisie, a Użytkownik korzystać z serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 10. Użytkownik może zarządzać swoim kontem, dodając swoje dane lub modyfikując swoje dane, przeglądając swoje komentarze lub aktywności na forum. Użytkownika dodając dane do konta uprawnia Usługodawcę/Sprzedawcę do publicznego rozpowszechniania tych danych w serwisach, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę/Sprzedawcę związanych z serwisami oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów, w tym także swojego wizerunku lub innego oznaczenia graficznego, jeśli zostanie on dodane przez Użytkownika jako tzw. avatar.
 11. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnie wybranym przez siebie momencie weryfikacji prawdziwości i aktualności adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika poprzez przesłanie na ten adres e-mail wiadomości z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. W razie braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 48 godzin od doręczenia wiadomości, konto Użytkownika może zostać zablokowane do czasu potwierdzenia adresu przez Użytkownika.
 12. Informacje handlowe zamieszczone na w serwisach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez Usługodawcę/Sprzedawcę przesłanej przez Klienta oferty kupna produktu/usługi za pomocą formularza udostępnionego w ww. serwisach lub z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych. Usługodawca/Sprzedawca zapewnia, iż sprzedawane produkty/usługi są wolne od wad.
 13. Koszt wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży ponosi Klient.
 14. Klient będący konsumentem w ciągu 14 dni może odstąpić bez podania przyczyn od umowy sprzedaży. Szczegóły obliczania ww. terminu podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku jeżeli przedmiotem zawartej umowy sprzedaży jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 14 powyżej, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę/Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, któremu to obowiązkowi czyni zadość niniejszy punkt Regulaminu, ww. prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 16. W przypadku jeżeli przedmiotem zawartej umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, ww. prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 17. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 14, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), informacje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, a także o obowiązku zapłaty przez Klienta będącego konsumentem poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ww. ustawy, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), którego treść zostaje Klientowi będącemu konsumentem udostępniona, a także przesłana dodatkowo na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), jeszcze przed złożeniem zamówienia, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 18. Użytkownik w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Klient składając ofertę kupna przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 19. Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba Usługodawcy/Sprzedawcy. Użytkownik lub Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umową sprzedaży produktów poprzez:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą/Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 20. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę/Sprzedawcę, chyba że Strony ustaliły inaczej, w terminie tygodnia od złożenia oferty kupna.
 21. Cena towaru zawiera podatek VAT. Nie zawiera kosztów dostawy, które, o ile występują, są każdorazowo wskazywane Klientowi wraz ze sposobem dostawy możliwym do wyboru przez Klienta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 22. Termin realizacji zamówienia przez Usługodawcę/Sprzedawcę wynosi nie dłużej niż 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w tym terminie Klient nie dokona zapłaty ceny, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, a także wstrzymania się z realizacją swoich świadczeń do czasu otrzymania zapłaty ceny
 23. Właścicielem wszelkich treści, informacji i grafik zamieszczonych w serwisie jest Usługodawca/Sprzedawca, z wyjątkiem znaków towarowych należących do innych podmiotów, do korzystania z których Usługodawcy/Sprzedawcy przysługuje tytuł prawny. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisach odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą Usługodawcy/Sprzedawcy. Zgoda może być wyrażona poprzez email lub pisemnie.
 24. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem …………….
ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
– zawarcia umowy w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,
– w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w pozostałych przypadkach, z tym że:

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Forma odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, e-mail: biuro@core.com.pl tel. 32 246 94 94 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jeśli takowy jest udostępniony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam otrzymane rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będą Państwo obciążeni kwotą proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nadawca:

…………………………………….
(dane odstępującego:
Imię, nazwisko, adres, e-mail)

Adresat:
CORE Arkadiusz Stanoszek,
ul. Wolności 109a,
41-500 Chorzów,
biuro@core.com.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWYNiniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………..
dane dot. umowy (np. nr faktury, paragonu, opis przedmiotu umowy):

…………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko konsumenta(-ów)
adres konsumenta(-ów)
data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) niepotrzebne skreślić.