Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Arkadiusz Stanoszek prowadzący działalność gospodarczą jako Stanoszek Arkadiusz CORE, 41-500 Chorzów, ul. Wolności 109A, dalej CORE, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Danych Osobowych jest Arkadiusz Stanoszek prowadzący działalność gospodarczą jako Stanoszek Arkadiusz CORE, 41-500 Chorzów, ul. Wolności 109A, jak i serwisy internetowe pod adresem https://core.com.pl
  Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

  CORE Arkadiusz Stanoszek
  41-500 Chorzów, ul. Wolności 109A
  tel. 32 2469494, e-mail: admin@core.com.pl

 2. Źródło pozyskania danych osobowych Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez CORE umowy z Państwem lub w innych zgodnych z prawem źródeł.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych dotyczy, do co najmniej jednej z następujących grup:
  1. klienci (odbiorcy usług CORE lub nabywcy produktów dystrybuowanych przez CORE)- przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z CORE, przesyłania oferty CORE, działalności marketingowej CORE, przesyłania tzw. newslettera, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
  2. osoby, które udostępniły swój swoje dane, w tym adres e-mail w formularzu dotyczącym możliwości pobierania tzw. wersji Trial oprogramowania i umożliwiającym przesyłanie tzw. newslettera – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu przesyłania tzw. newslettera, w tym przesyłania oferty CORE, działalności marketingowej CORE poprzez newsletter.
  3. nabywcy oprogramowania, którzy podali swoje dane w toku rejestracji oprogramowania – przetwarzanie danych osobowych dokonywane dla przesyłania oferty CORE, działalności marketingowej CORE, przesyłania tzw. newslettera.
  4. kontrahenci – osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której współpracują z CORE – przetwarzanie danych w celu realizacji współpracy, kontaktu, wzajemnych rozliczeń, prezentacji oferty, marketingu bezpośredniego.
  5. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako kandydaci do pracy, współpracy na rzecz CORE – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy z CORE w ww. zakresie.
  6. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako pracownicy, zleceniobiorcy CORE lub współpracujący z CORE w innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach wykonania umowy zawartej z CORE w ww. zakresie, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych i innych wynikających wprost z podstawy prawnej.
  7. osoby, których wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu, głos lub inna cecha pozwalająca na identyfikację zostały zarejestrowane przez system monitoringu CORE – przetwarzanie danych osobowych dokonywane wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia na terenie objętym system monitoringu. Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdym z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Odbiorcy danych osobowych Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie, na rzecz CORE, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
  • dostępu do tych danych,
  • sprostowania tych danych,
  • usunięcia tych danych,
  • przeniesienia tych danych,
  • ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   • dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
   • dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
   • dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
  Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Okres przechowywania dane osobowych. Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
  • okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
  • okres obowiązywania umowy zawartej z CORE, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,
  • okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,
  • okres od zarejestrowania nagrania systemem monitoringu wizualnego lub audiofonicznego do czasu jego skasowania, maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli nagranie będzie środkiem dowodowym w tym postępowaniu,
  • okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez CORE i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych, niezbędnych, danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z CORE.
 9. Pozostałe.
  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.

Polityka Prywatności

 • Chcemy aby Klienci i Użytkownicy mogli nam zaufać. Dlatego szanujemy wszelkie dane i informacje pozyskane podczas naszej pracy.
 • Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszego serwisu internetowego akceptujesz zasady zawarte w aktualnej Polityce Prywatności, umieszczonej zawsze pod tym adresem. Jeśli się z nimi nie zgadzasz prosimy o wyjście i ewentualny kontakt telefoniczny.
 • Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych personalnych lub adresowych, które mogłeś ewentualnie podać podczas użytkowania serwisu. Wyjątkiem są tu jedynie zakupy oporgramowania – aby sfinalizować transakcję często wykonujemy rejestrację produktu, gdzie podajemy Twoje dane do realizacji zamówienia.
 • W każdej chwili możesz zażyczyć sobie usunięcia wszelkich Twoich danych osobowych które posiadamy.
 • Wszelkie rozliczenia realizowane przy pomocy kart płatniczych, mTransfer, „Płacę z Inteligo” i innych elektronicznych form płatności są realizowane poprzez sprawdzonego i rzetelnego usługodawcę, który obsługuje kilkaset sklepów internetowych w całej Polsce – serwis Platnosci.pl. Połączenie podczas którego Klient podaje dane swojej karty płatniczej jest szyfrowane, a do jej numeru nie ma dostępu nikt z wyjątkiem serwisu obsługującego (nawet żaden z pracowników firmy CORE).
 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe pozyskamy podczas pracy. Wiadomości te mogą dotyczyć nowości, bieżących wydarzeń w serwisie, promocji, ciekawych ofert i innych informacji które uznamy za interesujące dla Ciebie. Stanowczo ograniczamy jednak takie kontakty, aby nie były one uciążliwe.
 • Bardzo dziękujemy za wszelkie opinie na temat naszej pracy i produktów, które oferujemy. Nadesłanie takiej wiadomości potraktujemy jako opinię, którą możemy opublikować z pożytkiem dla innych użytkowników wraz z Twoimi danymi, chyba, że w wiadomości określisz, że nie mamy tego robić.
 • Zastrzegamy prawo do usuwania komentarzy, w szczególności wulgarnych, obraźliwych i szkalujących inne osoby.
 • Nie odpowiadamy za treść wpisów użytkowników na forum, w komentarzach pod artykułami i na stronach przez nas prowadzonych. Poglądy i opinie wyrażane przez użytkowników, nie są poglądami wydawcy serwisów.

 

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Informatyczne CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, NIP: 627-134-10-58, Regon 277645044, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Chorzów nr 20830.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.